Stanovy spolku

Čl. 1 Název, forma a sídlo

Spolek BĚHY ZLÍN, z.s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo ve Fryštáku, Vylanta 235, 763 16 Fryšták.

Čl. 2 Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili organizátoři sportovních akcí pro dospělé i děti, k popularizaci sportu a aktivního přístupu k trávené volného času, zdravému životnímu stylu.

Čl. 3 Základní účely spolku 

Základními účely spolku jsou:

a)    pořádání a organizování sportovních a volnočasových aktivit pro děti, mládež i dospělé

b)    popularizaci sportu a aktivního přístupu k trávené volného času

c)   podpora zdravého životního stylu

Čl. 4 Formy činnosti spolku

Formami činnosti spolku jsou zejména:

a)     pořádání sportovních závodů v různých sportech pro všechny věkové skupiny

b)     pořádání tréninkových kempů pro různé sporty pro všechny věkové skupiny

c)      pořádání vzdělávacích akcí - přednášky, semináře o sportování, trávení volného času, zdravé výživě, prevenci zranění při sportu

d)     účast ve správních i jiných řízeních, při nichž může být rozhodováno o veřejné podpoře sportovních akcí

Čl.  5 Členství ve spolku

Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR.

Členství vzniká dnem, kdy rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.

Rada spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.

Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru.

Člen spolku má právo zejména:

  • účastnit se veškeré činnosti spolku, volit radu spolku a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů
  • posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku
  • předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.

Člen spolku je povinen zejména:

  • dodržovat stanovy
  • hájit zájmy spolku a zásady fair play při jakékoliv činnosti
  • sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce.

Čl. 6 Zánik členství

Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a dále pokud člen se bez uvedení důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí.

Čl. 7 Orgány spolku

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby

a) schválila případné změny stanov,

b) zvolila na pětileté funkční období nejméně tříčlennou radu spolku, případně tuto radu spolku odvolala,

c) schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,

d) určila koncepci činnosti spolku na další období,

e) stanovila výši členských příspěvků,

f) schválila rozpočet spolku na příští období,

g) zvolila čestné členy spolku, rozhodla o vyloučení člena spolku,

h) rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně

i) vyloučila člena pro hrubé porušování stanov

2. Zasedání členské schůze spolku svolává rada spolku. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá rada spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. 

3. Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět.

4. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. O zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou.

5. Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí rada spolku, která si volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a pokladníka. V kompetenci rady spolku je také předsedu, místopředsedu nebo pokladníka odvolat.

6. Rada spolku je tříčlenná. Její funkční období je pětileté. Rada spolku se schází dle potřeby. Rada spolku může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50 % členů a zároveň je přítomen předseda. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů. 

7. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena Rady spolku je předseda spolku povinen do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění Rady.

8. Předseda spolku je jeho statutárním orgánem. Předseda zastupuje spolek ve všech věcech. Jeho funkční období je pětileté. Předseda je volený Radou spolku.

Čl. 8 Hospodaření spolku

1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.

2. S výsledky hospodaření seznamuje rada spolku členy spolku na každé členské schůzi.

3. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti, tj. sportovní aktivity a organizace sportovní závodů.  

Čl. 9 Závěrečná ustanovení

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

2. Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 7. 10. 2014. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně.

Zakladatelé spolku Běhy Zlín, z.s.

  • Bohuslav Komín, předseda
  • Milan Šubín, místopředseda
  • Jiří Prokop, pokladník